สายเขียวเฮ! อำนาจเจริญไฟเขียว ปลูกกัญชาได้แล้ว 2 แห่ง

Share this content.

นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาทางการแพทย์ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายวรเทพ สกุลพิชัยรันต์ อัยการจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ที่ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  ด้วยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ได้กำหนดให้สามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัย โดยมาตรา 26 / 2 บัญญัติให้ผู้ผลิต นำเข้าหรือส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ประกอบกับคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด มีมติเห็นชอบแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา และแนวทางปฏิบัติด้านการจัดสถานที่ การเก็บรักษา และการควบคุมการใช้ สำหรับผู้ขออนุญาตปลูก ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชาในพื้นที่เพาะปลูกอยู่ในต่างจังหวัด ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ที่ผู้ว่าราชการแต่งตั้งขึ้น หรือมอบหมายให้พิจารณา หรือคณะทำงานจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด(ศอ.ปส.จ.)  ในวันนี้ ที่ประชุมได้แจ้งถึง คำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการอนุญาตปลูกซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชา และฝ่ายเลขาฯได้แจ้งถึง นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกัญชาทางการแพทย์ และโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกัญชาไห้มีคุณภาพและมาตรฐาน  รวมทั้งเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงยากัญชาที่มีคุณภาพและแก้ปัญหาน้ำมันกัญชาที่ผิดกฎหมายและไม่ปลอดภัย จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาทางการแพทย์ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย สถานที่ขออนุญาตปลูกกัญชาแห่งที่ 1. โรงพยาบาลชานุมาน อ.ชานุมาน และแห่งที่ 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโนนดู่  อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ…  ทั้งนี้ขอย้ำไปทางประชาชนผู้ใช้บริการกับทางโรงพยาบาลด้วยว่าเมื่อมาโรงพยาบาลขอให้เพิ่มความสนใจว่ามาโรงพยาบาลเพื่ออะไร มาทำอะไร หากพบแพทย์ก็ต้องบอกให้ละเอียดหรือบางคนอาจจะตกใจอาจจะเขียนรายละเอียดในกระดาษมาจากบ้าน เมื่อเข้าห้องตรวจยื่นให้หมอก็ได้ เพราะหมอมีเวลาตรวจคนไข้รายละประมาณ 2-3 นาทีเท่านั้นเนื่องจากมีคนไข้มากวันละประมาณ 2,000 – 3,000 คน.

ที่มา :

https://www.banmuang.co.th/mobile/news/region/208642


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved