สำรวจปลดล็อกกัญชา! คนไทย ร้อยละ 68.86 เห็นด้วย “จะช่วยลดค่าใช้จ่ายการนำเข้ายาได้” 

Share this content.

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วไปจากทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,245 ราย ระหว่างวันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2565 ในหัวข้อ ประเทศไทยพร้อมแล้วหรือ?..ที่จะตัดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติด วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปจากทั่วประเทศต่อการปลดล็อก กัญชา พ้นจาก พรบ.ยาเสพติดประเภท 5 

ผลการสำรวจพบว่า ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 68.86 เห็นด้วยกับการปลดล็อกกัญชาพ้นจาก พรบ.ยาเสพติดประเภท 5 

โดยให้เหตุผลไว้ว่า 1) หากมีการนำกัญชามาสกัดทำยารักษาโรคจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ยานำเข้าจากต่างประเทศได้ (ร้อยละ 53.05) 2) ปัจจุบันกัญชาเป็นที่ยอมรับว่าเป็นของถูกกฎหมายในบางประเทศแล้ว (ร้อยละ 37.02) 3) การที่จะปลูกกัญชาได้นั้นต้องมีการจดแจ้งจำนวนที่จะปลูกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 35.86) 4) ผลิตภัณฑ์จากกัญชาสร้างรายได้ให้กับประเทศ (สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก หากมีการส่งเสริมให้มีการปลูกจริง) (ร้อยละ 29.71) และ5) ทำให้ประเทศมีโอกาสนำกัญชามาเป็นพืชอุตสาหกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร (ร้อยละ 27.75) โดยมีเพียงร้อยละ 31.14 ที่ไม่เห็นด้วยกับการปลดล็อกในครั้งนี้ ซึ่งได้ให้เหตุผลไว้ว่า 1) ยังไม่มีการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน (ร้อยละ 33.85) 2) กังวลการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์นอกเหนือที่กฎหมายกำหนด เช่น การนำไปใช้ในการสันทนาการ (ร้อยละ 32.61) 3) กัญชาอาจนำไปสู่ยาเสพติดประเภทอื่น ๆ ตามมาภายหลัง (ร้อยละ 23.83) และ4) อาจมีการนำกัญชาสายพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศเพิ่มมากขึ้น (ร้อยละ 21.25) 


เมื่อสอบถามถึงประเด็น ประเทศไทยพร้อมแล้วหรือยังกับการปลดล็อกกัญชาออกจากพืชยาเสพติด โดยสิ้นเชิง ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ กว่าร้อยละ 59.82 คิดเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมต่อการปลดล็อกในครั้งนี้ โดยมีเพียงร้อยละ 40.18 ที่มองว่าประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมในการปลดล็อกกัญชาออกจากพืชยาเสพติด

ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปลดล็อกครั้งนี้ โดยเชื่อว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้า

ตัวยาบางชนิดจากต่างประเทศได้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงตัวยาที่ดีมีประสิทธิภาพในราคาย่อมเยา 

ส่วนผู้ที่เห็นต่างกับการปลดล็อกครั้งนี้มองว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในอนาคต และเมื่อสอบถามถึงความพร้อมต่อการปลดล็อกกัญชาในครั้งนี้ประชาชนคนไทยยังมองออกเป็นสองมุม ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับประเทศไทยโดยหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและควบคุมการใช้กัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปลดล็อก เพื่อให้มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศให้มากที่สุด

ที่มา:

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000019763


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved