อย.ชี้ “กัญชา-กัญชง”ประชาชนปลูกได้ แต่ห้ามใช้นันทนาการ

Share this content.

อย.ดันร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง ห้ามใช้นันทนาการ ปลูกในครัวเรือนต้องจดแจ้ง หากใช้เชิงพาณิชย์ต้องขออนุญาต คาดปี 68 สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 15,000 ล้านบาท

วันนี้ (24 ม.ค.2565) นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า จากที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้กัญชา กัญชง พ้นจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เพื่อให้มีการนำกัญชา กัญชงไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติ กัญชา กัญชง พ.ศ…ขึ้น เพื่อควบคุมการใช้กัญชา กัญชงให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพสูงสุด ป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ในทางที่ผิด

ร่างพ.ร.บ.นี้มีสาระสำคัญคือ ห้ามใช้แบบนันทนาการ เว้นแต่ในพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งต้องได้รับอนุญาตก่อน และควบคุมไม่ให้มีการใช้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และบุคคลอื่นใดที่ รมว.สาธารณสุขประกาศกำหนด

คุมเข้มห้ามใช้ผิดวัตถุประสงค์-ขออนุญาตจดแจ้งได้

นพ.ไพศาล กล่าวว่า ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถสั่งจ่ายให้กับคนไข้ของตนได้ และหากจะมีการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข โดยใช้กัญชา กัญชง เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์นั้นๆ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล สามารถปลูกกัญชาได้ แต่ต้องมาดำเนินการจดแจ้งหรือขออนุญาตก่อน

โดยสามารถทำได้ง่าย สำหรับการจดแจ้ง จะใช้ในกรณีที่มีการปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน หรือการปลูกเพื่อปรุงยาของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งจดแจ้งได้ภายในจังหวัดนั้นๆ

ส่วนกรณีที่ต้องขออนุญาตก่อน จะใช้ในกรณีที่ผู้ใดประสงค์จะผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย โฆษณา ต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย เสียก่อนจึงจะดำเนินการต่อไปได้

ร่าง พ.ร.บ.นี้ จะเน้นควบคุมป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ในทางที่ผิด ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ ประชาชนสามารถปลูก เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาตนเอง และครอบครัวได้อย่างทั่วถึง เสริมรายได้ให้ประชาชน นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ ได้ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

คาดการณ์ว่าปีภายใน 5 ปีจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มจาก 600 ล้านบาทเป็น 15,770 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 126    

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/311946


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved