เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย MOU กับวิสาหกิจชุมชน ในโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

Share this content.

logomain

        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับวิสาหกิจสวนฅนปายไฮโดรโปรนิกส์ ในโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปาย(พชอ.ปาย) ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอำเภอปายภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจสุขภาพ”

        MOU ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน การส่งเสริมผลผลิตกัญชาที่มีคุณภาพให้กับคลังวัตถุดิบกัญชาของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำหรับนำไปใช้ในผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม โครงการฯดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องการปลูกกัญชาในรูปแบบโรงปิด จะทำให้ได้กัญชาที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลปาย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

         ทั้งนี้ มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปาย นายแพทย์วัฒนาชัย วิเศษสมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย นายแพทย์ธนวัฒน์ คงธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย นางสาวพิมล เกิดมงคล สาธารณสุขอำเภอปาย นางจันทร์ทิพย์ มีชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนายฐานันต์ แก้วดิษฐ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน ร่วมพิธี

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210730135040262


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved