เครือข่าย ปชช.อีสาน เสนอเชิงนโยบายให้กัญชาเป็นพืชยาที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภัย

Share this content.

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน และภาคีเครือข่ายกัญชาทางการแพทย์ภาคประชาชน ร่วมจัดทำและเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายให้กัญชาเป็นพืชยาที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภัย

        วันนี้ (3 พ.ย.63) ที่ห้องประดิษฐ์มนูธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน และภาคีเครือข่ายกัญชาทางการแพทย์ภาคประชาชน จากจังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ อุบลราชธานี และจังหวัดขอนแก่น  จัดประชุมคณะทำงานโครงการการศึกษาสถานการณ์พฤติกรรมและผลกระทบการใช้กัญชาทางการแพทย์ในจังหวัดภาคอีสาน เพื่อประชุมระดมสมองในการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกัญชาทางการแพทย์ภาคอีสาน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยาภาคอีสาน (กพย.อีสาน) แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ผลการประชุมเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน และภาคีเครือข่ายกัญชาทางการแพทย์ภาคประชาชน ได้แก่ นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ อาจารย์สมภพ บุนนาค อาจารย์ปริยัติ วงศ์ธิเบศร์ อาจารย์อดุลย์ ว่องไว ได้ร่วมกันยื่นหนังสือข้อเสนอดังกล่าว ให้แก่ ผศ.ดร.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) และ ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พืชยากัญชา กระท่อม ซึ่งได้รับข้อเสนอดังกล่าว และกล่าวว่า การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ของประชาชน ได้ถูกร่างไว้ใน ร่าง พระราชบัญญัติพืชยา กัญชา กระท่อม ฉบับประชาชน โดยจะแยกกัญชาและกระท่อมจาก พระราชบัญญัติยาเสพติด ให้โทษและพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท จะเป็นการบริหารพืชยา 2 ชนิดนี้ ตั้งแต่ปลูก เมล็ดพันธุ์ แปรรูป ผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ และให้ประชาชนสามารถนำไปใช้ทางการแพทย์หรือเพื่อการบริโภคตามวิถีชีวิต โดยมีมาตรการในการควบคุม ซึ่งมาจากชุมชนและภาครัฐ โดยร่างกฎหมายดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อ 10,000 ชื่อเพื่อเสนอตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป ในส่วนสรุปสาระเนื้อหาข้อเสนอจากภาคประชาชน เรื่อง การเข้าถึงยาของผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญ และไม่ควรถูกปิดกั้น โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ป่วยใช้การรักษาแบบอื่นไม่ได้ผลแล้ว และมีหลักฐานทางการแพทย์ว่า การใช้กัญชาได้ประโยชน์ในหลากหลายโรค ข้อเสนอจากภาคประชาชนเพื่อขับเคลื่อนในระดับชาติต่อไป 

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201103183145773


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved