เตรียมขยาย ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย’ 650 แห่ง

Share this content.

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เตรียมขยายการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตั้งเป้าโรงพยาบาลของรัฐ กว่า 650 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมผู้ป่วยเข้ารับบริการทั่วประเทศ

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวภายหลัง การตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยเขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี ว่าปัจจุบันมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 402 แห่ง ทั่วประเทศ และมีการขยายคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามความพร้อมของโรงพยาบาล โดยให้บริการตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม 16 ตำรับ และน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) ภายใต้การรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (SAS) บริการ ในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ และมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการวิจัยน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) 30 แห่ง เพื่อให้การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์แผนไทยเกิดความต่อเนื่อง 

และรูปแบบการจัดบริการ ทั้งด้านคุณภาพมาตรฐานและการขยายผลให้ครอบคลุมหน่วยบริการทุกระดับ ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการ รวมถึงการพัฒนาขับเคลื่อนให้ครบกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง สำหรับปี 2564 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้กำหนดเป้าหมายคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐาน เพื่อการเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยกำหนดให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ กว่า 650 แห่ง เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย โรงพบาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 121 แห่ง, โรงพยาบาลชุมชน 389 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต. 150 แห่ง (จังหวัดละ 2 แห่ง) เป็นต้น

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี เป็นโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ประจำเขตสุขภาพที่ 8 รองรับประชาชนที่จะใช้บริการตำรับยาแผนไทย ที่มีส่วนผสมของกัญชาปรุงผสมอยู่ ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน มีการสั่งจ่ายตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ จำนวน 12 ตำรับ ที่ผ่านมา นอกจากคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ทางโรงพยาบาลมีการให้บริการคลินิกรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย คลินิกทางเดินหายใจ (ฟ้าทะลายโจร) คลินิกข้อเข่าเสื่อม คลินิกอภัยสันตา คลินิกหัตถเวชนวดรักษา คลินิกโรคมะเร็ง และคลินิกโรคเบาหวาน โดยมียอดผู้เข้ารับบริการที่ผ่านมา กว่า 8,000 ราย

สำหรับประชาชนที่จะใช้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี ให้เตรียมหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันที่เข้ารับบริการ ได้แก่ 1.บัตรประชาชน 2.ผลการตรวจเลือด สำหรับผู้ป่วยโรคตับ โรคไต มะเร็ง เบาหวาน และอื่น ๆ 3.ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐและยาที่ใช้ประจำ สำหรับผู้ที่มีอายุ ต่ำกว่า 25 ปี หรือมีอาการป่วยไม่ชัดเจน เช่น ไมเกรน ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ เป็นต้น 

ทั้งนี้ การจ่ายยาทางการแพทย์แผนไทยที่มีกัญชาผสมอยู่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ทำการตรวจรักษา คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จะเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบสมาร์ทโฟน เพียงดาวน์โหลด “Dr.Ganja in TTM” หรือเดินทางมาปรึกษาเพื่อขอใช้บริการ ติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จ.อุดรธานี (สสอ.เมือง เดิม)

ที่มา :

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/910434


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved