เตรียมลุย!’เส้นทางกัญชาทางการแพทย์’เพิ่มมูลค่า’ตลาดกัญชา’

Share this content.

เปิด”เส้นทางกัญชาทางการแพทย์” เพิ่มมูลค่า “ตลาดกัญชา”เติบโตกว่า2.1หมื่นล้านบาท แนะจัดทำคู่มือ คาดเริ่มเส้นทางที่มทร.พระนคร เดือน พ.ค.นี้

“ตลาดกัญชา”ที่ถูกกฎหมายมีมูลค่ากว่า1.75 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 5 แสนล้านบาท เติบโตมากกว่า 17% โดยกัญชาในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพสร้างรายได้สูงกว่า 70% ของมูลค่าทั้งหมด

ขณะที่รายงานของ The Global Cannabis Report โดย Prohibition Partners คาดการณ์ว่ามูลค่า“ตลาดกัญชา”ทั่วโลกในปี2567 จะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.03 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐแบ่งเป็น“ตลาดกัญชา”เพื่อการแพทย์ 60% และอีก 40% เป็น“ตลาดกัญชา”เพื่อการสันทนาการ

161840289866
  • “ตลาดกัญชา”เติบโตกว่า2.1หมื่นล้านบาท

สำหรับประเทศไทย คาดการณ์ว่า“ตลาดกัญชา”จะเติบโตเป็น 661 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือกว่า 2.1 หมื่นล้านบาท ภายในปี2567 ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมและผลักดันให้ กัญชาและกัญชง เป็นProduct Champion ที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใน 3 กลุ่ม ได้แก่ ยาแผนไทยผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

โดยในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นั้นกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิด “เส้นทางกัญชาทางการแพทย์” ใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนครนครราชสีมา บุรีรัมย์ ชลบุรีสมุทรสงคราม ลำปาง แม่ฮ่องสอนและพัทลุงโดยจะมีกิจกรรมให้เยี่ยมชมพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์

  • จัดทำคู่มือแนวทาง “เส้นทางกัญชาทางการแพทย์”

นอกจากนั้น ได้มีการจัดทำคู่มือแนวทางการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับ นวดไทยสมุนไพร และกัญชาทางการแพทย์แผนไทยสําหรับผู้ประกอบการและหรือมัคคุเทศก์ ในพื้นที่เมืองสมุนไพร และพื้นที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์เพื่อให้เส้นทางท่องเที่ยวกัญชา เป็นอีกหนึ่งแพคเกจทัวร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ การท่องเที่ยวที่จะทำให้ทุกคนเพลิดเพลิน มีความสุขและได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีกลับบ้าน

คมสรรค์ วิจิตรวิกรม ที่ปรึกษา medical tourism and wellness Tour กล่าวว่า “ตลาดเส้นทางกัญชา” หรือ “ทัวร์กัญชา”ในประเทศไทย จะเป็นการสร้างNew Industry ที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และตอบรับเทรนด์กระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งประเทศไทย เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่าการดูแล รักษาทางการแพทย์ที่ดี และชาวต่างชาติหลายประเทศอยากมาเกษียณอายุที่ไทย ดังนั้น “เส้นทางกัญชาทางการแพทย์ จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย

161840252438
  • ย้ำภาครัฐต้องยังทำแผนแม่บท”เส้นทางกัญชาทางการแพทย์”

“เส้นทางท่องเที่ยวกัญชาทางการแพทย์ จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ต้องมีแผนแม่บทการท่องเที่ยวในประเทศที่ชัดเจนในการเจาะตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ โดยไม่จำกัดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว ซื้อสินค้าเท่านั้น แต่ต้องมีการจัดแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเส้นทางกัญชาแต่ละจังหวัดและมีการกำหนดจัดหวัดต้นแบบ ที่ทำให้เห็นถึงกระบวนการต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ ส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพืชกัญชากัญชง และพืชสมุนไพรอื่นๆ สนับสนุนให้คนในชุมชนร่วมปลูก ผลิตผลิตภัณฑ์สร้างรายได้สร้างอาชีพหากสำเร็จคาดว่าจะเกิดรายได้ต่อประเทศมูลค่า 1 ล้านล้านบาท”คมสรรค์ กล่าว

ขณะที่ การปลูกและการสกัดกัญชากัญชงยังอยู่ในระยะเริ่มต้น และการปลูกการสกัด การผลิตยังมีสัดส่วนที่น้อยกว่าความต้องการของธุรกิจปลายน้ำ การจะผลักดันให้อุตสาหกรรมกัญชากัญชงจะเกิดขึ้นได้จริงเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยรัฐบาลต้องส่งเสริมเครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีในการสกัดกัญชากัญชง ให้ความรู้แก่ประชาชน จัดหาตลาด ปลายน้ำให้แก่เกษตรกร แหล่งปลูก และแหล่งสกัด

  • เตรียมเปิด”เส้นทางกัญชาทางการแพทย์”เดือนพ.ค.นี้

คมสรรค์ กล่าวต่อว่า เท่าที่ได้พูดคุยกับทางบริษัทท่องเที่ยว บริษัททัวร์ต่างๆ พบว่าส่วนใหญ่ให้ความสนใจจัดทำแพ็กเกจทัวร์เส้นทางกัญชาทางการแพทย์ อย่างมาก และให้ข้อมูลว่าหากมีผลิตภัณฑ์กัญชากัญชงนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะจีน และผู้สูงอายุสนใจสั่งซื้อแน่นอน การตลาดให้คนในประเทศและต่างชาติรู้จักเส้นทางกัญชาทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์กัญชากัญชงด้านสุขภาพ เน้นการบำบัด รักษา อีกทั้ง เส้นทางกัญชาทางการแพทย์” ควรมีการออกแบบที่ไม่ใช่เพียงการบอกว่ามีเส้นทางอะไร และพาไปชม แต่ต้องเป็นการเล่าเรื่อง ประชาชนคนในพื้นที่ต้องมีองค์ความรู้ต้องมีการนำสมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ผสมผสาน

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้กัญชาผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวจากประสบการณ์ตรงและต้องเล่าเรื่องกัญชาแต่จังหวัดต่างกันเนื่องจากสายพันธุ์แต่ละจังหวัดอาจไม่เหมือนกัน การจะเล่าเรื่อง เส้นทางกัญชาทางการแพทย์ต้องทำให้คนในพื้นที่มีความรู้ และบริษัททัวร์ต่างๆ เข้าใจมีความรู้เรื่องกัญชากัญชงร่วมด้วยคมสรรค์ กล่าว

161840292150
  • เตรียมเปิด “เส้นทางท่องเที่ยวกัญชา”ครั้งแรก@มทร.พระนคร

ณัฐชรัตน์ กฤตธน ผู้อำนวยศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(มทร.พระนคร) กล่าวว่า ตอนนี้ มทร.พระนครได้มีการนำเสนอเส้นทางกัญชาทางการแพทย์แก่ทาง“สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)”และเสนอคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ(บอร์ดเมดิคัลฮับ) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยโครงการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีใหม่ เบื้องต้นจะเริ่มท่องเที่ยวใน “มทร.พระนคร” และเส้นทางจ.นครราชสีมา จะเริ่มในเดือนพ.ค.นี้ และจะมีการดำเนินการให้ครบ 9 เส้นทางท่องเที่ยวกัญชาเชิงสุขภาพ(Cannabis New Normal @ Alternative Health Tourism)

แผนการดำเนินหากได้รับความเห็นชอบในราวเดือนพ.ค. 2564 เป็นต้นไป จะเปิดตัวที่ “มทร.พระนคร” ก่อนจะปักหมุด 9 “เส้นทางกัญชาทางการแพทย์”  ประกอบด้วย1.จ.นครราชสีมา 2.จ.บุรีรัมย์ 3.จ.สกลนคร4.จ.ระยอง5.จ.พัทลุง 6.จ.ภูเก็ต7.จ.เชียงใหม่ 8 จ.ลำพูนและ9.จ.กาญจนบุรี โดยกิจกรรมใน “เส้นทางกัญชาทางการแพทย์” นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส รับประสบการณ์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เยี่ยมชมรูปแบบพื้นที่ปลูกกัญชา รับบริการคลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชสมุนไพรในท้องถิ่นรวมด้วย เป็นการกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน และเพิ่มมูลค่าให้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ที่มา:

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/932483


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved