เสวนาฟังประสบการณ์ตรง เดินหน้าศาสตร์การแพทย์แผนไทย

Share this content.

ทีมเครือข่ายแพทย์ของแผ่นดิน จัดเสวนา ฟังประสบการณ์ตรง ในการใช้กัญชารักษาโรค และแพทย์แผนไทยจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้ คนต้องมีหัวใจเป็นแพทย์แผนไทยอย่างแท้จริงๆ โดยทุกคนต้องมีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมแก้ไข ให้แพทย์แผนไทยเติบโตอย่างทรงคุณค่า

ทีมเครือข่ายแพทย์ของแผ่นดิน จัดเสวนา ฟังประสบการณ์ตรง ในการใช้กัญชารักษาโรค และแพทย์แผนไทยจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้ คนต้องมีหัวใจเป็นแพทย์แผนไทยอย่างแท้จริงๆ โดยทุกคนต้องมีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมแก้ไข ให้แพทย์แผนไทยเติบโตอย่างทรงคุณค่า

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 63 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทีมเครือข่ายแพทย์ของแผ่นดิน นำทีมโดย นายกฤษตนัน พันธุ์อุดม กรรมการสภาแพทย์แผนไทย ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการพืชสมุนไพรยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุข , ดร.พงษ์ศักดิ์ อวัยวานนท์ กรรมการสภาแพทย์แผนไทย , พท.คมสันต์ธีรานุรักษ์ กรรมการสภาแพทย์แผนไทย , พท.ชลิต เขาวงศ์ทอง ครูแพทย์แผนไทย และอนุกรรมการจรรยาบรรณสภาแพทย์แผนไทย , พท.อิ่ม ฐาโอษ ครูแพทย์แผนไทย และอนุกรรมการจรรยาบรรณสภาแพทย์แผนไทย , พท.ธนัตถ์กรณ์ ประเสริฐศรี กรรมการสมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาการแปรรูปสมุนไพรนำไปใช้ร่วมกับเวชสำอางค์ แพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรม แพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมแพทย์แผนไทยสาขาผดุงครรภ์ , พท.พัตร์พิมล บุตรอินทร์ แพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรม แพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรม ได้จัดงานเสวนาเพื่อฟังความคิดเห็น รับข้อเสนอแนะและปัญหาต่างๆ ของวงการแพทย์แผนไทยภาคอีสานและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าซึ่งเป็นประชาชนคนไทยให้ ยอมรับศาสตร์การแพทย์แผนไทย ในเรื่องการดูแลสุขภาพประชาชนคนไทยได้เป็นอย่างดี

ดังคำกล่าวที่ว่า คนไทยสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย ช่วยประหยัดงบประมาณ 30 บาทรักษาทุกโรค พร้อมทั้งแจ้งสถานการณ์ล่าสุดของ การใช้กัญชาในคลีนิคแพทย์แผนไทย ฟังประสบการณ์ตรง ในการใช้กัญชารักษาโรคแพทย์แผนไทยจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้ ทุกคนต้องมีหัวใจเป็นแพทย์แผนไทยจริงๆ เท่านั้น และต้องร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมแก้ไข ให้แพทย์แผนไทยเติบโตอย่างทรงคุณค่า

โดยมีนโยบายทีมเครือข่ายแพทย์แผนไทย ส่งเสริมวิชาชีพ ให้มีความทัดเทียมกับวิชาชีพอื่นๆ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สากล ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างบทบาทที่ดีต่อการพัฒนาวิชาชีพ เช่น บทบาทการสร้างกลไก การเข้าถึงหรือสิทธิในการรักษาโรค ตามแนวทางการแพทย์แผนไทย การเข้าถึงตำรับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย ขจัดอุปสรรคต่างๆ ปัญหาเกี่ยวกับการคัดเลือกคนเข้าสู่วิชาชีพ เช่น ระบบการเรียนการสอน การจัดสอบครูมอบตัวศิษย์ ระบบการประเมินสถาบันการเรียนการสอน การต่อยอดทักษะความชำนาญเฉพาะโรค สอบทฤษฏีแล้วไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่งเสริมวิชาชีพให้มีความทัดเทียม หรือมีความสำคัญกับวิชาชีพอื่นๆ เช่น สวัสดิการค่าตอบแทนต่างๆ โดยเฉพาะในภาครัฐ ส่วนในภาคเอกชน ก็ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เช่น ร้านขายยาแผนโบราณ โรงงานผลิตยา สร้างต้นแบบคลีนิกการแพทย์แผนไทย คลินิกผดุงครรถ์ และคลินิกนวดไทย เป็นต้น

ที่มา : https://www.nationtv.tv/main/content/378804858


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved