แพทย์เตือนถึงตาย! สูบกัญชาร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้า ทำปอดอักเสบเฉียบพลัน

Share this content.

แพทย์เตือน สูบกัญชากับบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิต ทำปอดอักเสบเฉียบพลัน งานวิจัยพบวัยรุ่นมะกัน 82% ใช้สารสกัดกัญชาร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้า น่าห่วงอัตราการสูบกัญชาในเยาวชนมะกันที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าพุ่งในรัฐที่เปิดใช้กัญชาเสรี 

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 รศ.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวถึงกรณีการเปิดเสรีกัญชาของประเทศไทยว่า อาจส่งกระทบต่อเด็กและเยาวชน เพราะทำให้มุมมองเรื่องอันตรายของการใช้กัญชาของเยาวชนเปลี่ยนไป จากข้อมูลสำรวจในสหรัฐอเมริกาพบว่าสัดส่วนของเยาวชนที่คิดว่าการสูบกัญชาเป็นประจำก่อให้เกิดอันตรายลดลงจาก 80% เมื่อปี 2533 เหลือเพียง 30% ในปี  2563 การเปิดเสรีกัญชายังทำให้เยาวชนรู้สึกว่ากัญชาเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับเพิ่มขึ้นและการเข้าถึงทำได้ง่ายขึ้น

โดยปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกามีรัฐที่เปิดเสรีกัญชา 19 รัฐ จากข้อมูลทางสถิติพบว่า 37% ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสหรัฐอเมริกา เคยทดลองสูบกัญชา และมี 22% ของนักเรียนที่ปัจจุบันสูบกัญชา ทั้งที่เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นกลุ่มที่แพทย์ไม่แนะนำให้ใช้กัญชาเนื่องจากกัญชาส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมอง

รศ.พญ.เริงฤดี กล่าวต่อว่า มีงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกา ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับกัญชาของเยาวชนอายุ 12-17 ปี โดยใช้ข้อมูลสำรวจยาสูบกับสุขภาพของสหรัฐอเมริกาที่เป็นข้อมูลที่เก็บต่อเนื่องระยะยาวระหว่างปี 2556-2561 จำนวนตัวอย่างในการศึกษา 19,503 ราย เพื่อศึกษาอัตราการเริ่มสูบกัญชาของเยาวชนกลุ่มที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าและไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้า เปรียบเทียบระหว่างรัฐที่เปิดเสรีกัญชากับรัฐที่ยังไม่ได้เปิดเสรีกัญชา จากการศึกษาพบว่า เยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะสูบกัญชาเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในรัฐที่เปิดเสรีกัญชาเพื่อสันทนาการ โดยมีแนวโน้มการสูบกัญชาในกลุ่มเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นถึง 18 เท่า ส่วนรัฐที่ยังไม่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการพบอัตราการสูบกัญชาในกลุ่มเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่ม 5 เท่า

“การใช้บุหรี่ไฟฟ้าร่วมกับกัญชามีอันตรายมากถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะจากโรคปอดอักเสบเฉียบพลัน หรือ E-cigarette, or vaping, product use-associated lung injury (EVALI) ที่เคยระบาดในกลุ่มวัยรุ่นอเมริกัน เมื่อปี 2562-2563พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 2,807 ราย และมีผู้เสียชีวิต 68 ราย ซึ่งจากข้อมูลของผู้ป่วยเหล่านี้พบว่า 82% ใช้สารสกัดกัญชา หรือ tetrahydrocannabinol (THC) ในการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ดังนั้นจึงต้องการฝากไปถึงกลุ่มวัยรุ่น รวมทั้งผู้ปกครองให้ช่วยกันเฝ้าระวังการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและกัญชา ลำพังการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็มีอันตรายแล้วจากนิโคตินที่มีฤทธิ์เสพติดสูง และสารเคมีอันตรายหลายชนิดที่ทำลายสมองของเด็กและวัยรุ่น รวมทั้งสารก่อมะเร็งที่จะทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพในอนาคต การนำกัญชามาใช้ร่วมกับบุหรี่ไฟฟ้ายิ่งก่อให้เกิดอันตรายเป็นเท่าตัว” รศ.พญ.เริงฤดี กล่าว

อ้างอิง
Effect modification of legalizing recreational cannabis use on the association between e-cigarette use and future cannabis use among US adolescents: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35152099/ 
What You Need To Know About Marijuana Use and Teens: https://www.cdc.gov/marijuana/health-effects/teens.html 
Outbreak of Lung Injury Associated with the Use of E-Cigarette, or Vaping, Products: https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html#epi-chart

ที่มา:

https://www.hfocus.org/content/2022/06/25291


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved