แพทย์แผนไทย ปรุงยา “ศุขไสยาศน์” ผสมกัญชา สรรพคุณช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร ตำรับยา มีอยู่ที่ สถานบริการสุขภาพ 13 แห่ง

Share this content.

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผย “คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย” ใน สถานบริการสุขภาพ 13 แห่ง ใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมของแพทย์

นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ อดีตรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวถึง คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 

ในสถานบริการสุขภาพ   13 เขตสุขภาพ โดยต้องมี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. แพทย์แผนไทยที่สั่งการรักษาผ่านการอบรมและได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

2. สถานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

3. เวชภัณฑ์ได้รับอนุญาตผลิตตามมาตรฐาน WHO-GMP

ผ่านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และดำเนินการจัดส่งโดยองค์การเภสัชกรรม  

4. มีแนวเวชปฏิบัติ (CPG) จากกรมการแพทย์แผนไทยฯ

เกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วยการรักษาในคลินิกกัญชาในสถานบริการสุขภาพ มีดังนี้ 

1. ผู้ป่วยที่มีอาการหรือเป็นโรคที่เข้าเกณฑ์ตามแนวเวชปฏิบัติในการเข้ารับการรักษาด้วยตำรับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชาในคลินิกกัญชา

โดยมีแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ สั่งใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชา

2 ภาวะที่แพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ เห็นสมควรได้รับการรักษาด้วยตำรับยาที่มีส่วนผสมของกัญชา

3 เพศชายหรือเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 4. ได้รับการรักษาด้วยยาขนานแรกและวิธีการมาตรฐานทางการแพทย์แผนไทยแล้วอาการไม่ดีขึ้น 

5. ผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพและอาการทางคลินิกคงที่ 6. มีการรับรู้และสติสัมปชัญญะดี สามารถสื่อความหมายเข้าใจ

ด้านความคืบหน้าการผลิตยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ หลังจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ 

ได้จัดหาวัตถุดิบกัญชาเพื่อนำมาปรุง 16 ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  

ทางกรมฯ  ได้ดำเนินการปรุงยาแผนโบราณ จำนวน 5 ตำรับ ได้แก่ 1. ตำรับยาศุขไสยาศน์ 2. ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ 3. ตำรับยาทัพยาธิคุณ 4. ตำรับยาไฟอาวุธ 5. ตำรับยาแก้สันฑฆาต กล่อนแห้ง  

ทางกรมฯ ดำเนินการปรุงยา “ศุขไสยาศน์” ซึ่งมีสรรพคุณช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร ซึ่งตำรับยา อยู่ในสถานบริการสุขภาพ 13 แห่งแล้ว 

โดย ศุขไสยาศน์ อภัยภูเบศร ได้มีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย จ่ายตำรายาชนิดนี้แก่ผู้ป่วย 

“ศุขไสยาศน์” ซึ่งมีสรรพคุณช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร 

สำหรับการใช้ตำรับยาศุขไสยาศน์นี้จะมีการติดตามการใช้ของผู้ป่วย เช่น โรคที่ใช้ ปริมาณการใช้ ประสิทธิผลการรักษา ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

สำหรับการใช้น้ำมันกัญชาในการวิจัยนั้นที่มีใช้ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานและโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 18 แห่ง 

ที่ได้รับอนุญาตครอบครองและวิจัยน้ำมันกัญชา มีระยะเวลาศึกษาในเบื้องต้น 6 เดือน            

หากวิจัยได้ผลจะเสนอเข้าสู่ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ต่อไป

ที่มา :

https://medhubnews.com/ดูบทความ-52309-แพทย์แผนไทย-ปรุงยา-ศุขไสยาศน์-ผสมกัญชา-สรรพคุณช่.html


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved