ไทยตื่นตัว “กัญชาเสรี” ค้นหาสูงสุดอันดับ 1 โลก คาดสร้างโอกาสทางตลาด 5 หมื่นล้านบาท

Share this content.

(21 ก.ค.65) นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจทัศนะของประชาชนทั่วประเทศ 1,215 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 5 – 15 ก.ค.65 เกี่ยวกับนโยบายกัญชาเสรี พบว่าคนส่วนใหญ่ 58.3% ไม่เห็นด้วยกับการเปิดเสรีกัญชา เพราะมองว่าเป็นยาเสพติดให้โทษ รองลงมา 41.7% เห็นด้วย ส่วนพฤติกรรมการใช้กัญชา 78.2% ระบุว่าไม่เคยใช้เลย 12.1% เคยใช้ช่วงไม่เกิน 1 เดือนที่ผ่านมา  8.2% เคยใช้เมื่อช่วง 3 –6 เดือนที่ผ่านมา และ 1.5% เคยใช้เมื่อ 12 เดือนที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนใหญ่ คือ เครื่องดื่มกัญชา รองลงมาคือ อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา เช่น ก๋วยเตี๋ยว เบเกอร์รี่ เป็นต้น โดยมีความถี่ในการใช้เฉลี่ย 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ รวมมูลค่าการใช้จ่าย 505 บาท/เดือน

ขณะนี้อัตราการขยายตัวของผู้ปลูก ผู้ค้า และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จากกัญชากัญชงสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยประเมินว่าอุตสาหกรรมกัญชากัญชง ปี 2565 มีมูลค่าตลาด 28,055 ล้านบาท และจะยังขยายตัวต่อเนื่อง 3 ปี คาดว่าปี 2568 มูลค่าตลาดเพิ่มเป็น 42,851 ล้านบาท และอาจถึง 50,000 ล้านบาท สำหรับพื้นที่ปลูก จากข้อมูลทางวิชาการคาดว่าปี 2565 พื้นที่ปลูกพืชกัญชง ประมาณ 7,268 ไร่ จากก่อนมีนโยบายกัญชาเสรีอยู่ที่ 4,845 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชกัญชา ประมาณ 305 ไร่ จาก 110 ไร่ โดยสร้างรายได้ต่อไร่ 8 แสนบาทถึง 1.2 ล้านบาท หรือเฉลี่ยไร่ละ 1 ล้านบาท/ปี หากเทียบกับปลูกพืชทางเศรษฐกิจอื่นๆ สูงกว่าหลายชนิด เช่น ปลูกข้าวเฉลี่ยมีรายได้ 1.0-1.5 หมื่นบาทต่อไร่ต่อปี

สำหรับการสำรวจกระแสคำค้นหาเกี่ยวกับกัญชาในโซเชียล เมื่อเทียบในช่วง 1 พ.ค. – 4 ก.ค.65 จากจำนวน 169,003 ข้อความซึ่ง 73% เป็นชายอายุระหว่าง 18-24 ปีมากสุด โดยแนวโน้มค้นหาทั่วโลกมีความสม่ำเสมอในช่วง 80% มาโดยตลอด จนกระทั่งก่อนวันปลดล็อก (8 มิ.ย.65) ปริมาณการค้นหาเกี่ยวกับกัญชาในประเทศไทย พุ่งติดอันดับ 1 ของโลก จากเดิมอันดับ 15 ของโลก ไปถึงวันที่ 27 มิ.ย.65 และสูงสุดในวันที่ 11 มิ.ย.65 หลังไทยประกาศปลดล็อกกัญชา ซึ่งเป็นการค้นหาทั้งผู้ซื้อและผู้ใช้ โดยความสนใจกับข้อความเชิงบวกมากจะเป็นเรื่องของการรักษาโรค ประโยชน์ทสงการแพทย์ และโอกาสทางธุรกิจ ส่วนข้อความเชิงลบ จะเป็นเรื่องอาการเมากัญชาโทษของกัญชา และไม่มีการควบคุมกัญชา

ส่วนผลสำรวจความเห็นประชาชนต่อนโยบายกัญชาเสรี พบว่าคนส่วนใหญ่ยังมีความกังวลการเปิดเสรีกัญชาโดยเฉพาะการใช้ผิดประเภทในเด็กและเยาวชน รวมไปถึงปัญหาทางสังคม แต่ไม่ได้ปฏิเสธรุนแรงเกี่ยวกับการเปิดเสรีกัญชา จึงอยากให้รัฐบาลควบคุมปริมาณ และขอบเขตการใช้ และคนไทยยังมีองค์ความรู้เรื่องกัญชาน้อย

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เห็นว่าการใช้กัญชาควรอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญ ควรมีบทลงโทษอย่างรุนแรงกับการใช้ผิดกฎ และควรกำหนดขอบเขตการใช้ให้ชัดเจน โดยใช้เพื่อบรรเทาหรือบำบัดโรคเท่านั้น

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/583909


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved