กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชามีอะไรบ้าง ?

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา
สามารถศึกษาได้จากหัวข้อในเว็บไซด์ ของกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
• กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ สามารถศึกษาได้จาก http://cannabis.fda.moph.go.th/principle/
• การควบคุมตามกฎหมายและบทลงโทษ สามารถศึกษาได้จาก http://cannabis.fda.moph.go.th/law-and-punishment/
• นิรโทษกรรม สามารถศึกษาได้จาก http://cannabis.fda.moph.go.th/amnesty/

Powered by BetterDocs

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved