Warning: mysqli_query(): (HY000/1712): Index cucans_postmeta is corrupted in /www/wwwroot/cucans/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349

Warning: mysqli_query(): (HY000/1712): Index cucans_postmeta is corrupted in /www/wwwroot/cucans/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349

Warning: mysqli_query(): (HY000/1712): Index cucans_postmeta is corrupted in /www/wwwroot/cucans/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349

Warning: mysqli_query(): (HY000/1712): Index cucans_postmeta is corrupted in /www/wwwroot/cucans/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349

Warning: mysqli_query(): (HY000/1712): Index cucans_postmeta is corrupted in /www/wwwroot/cucans/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349

Warning: mysqli_query(): (HY000/1712): Index cucans_postmeta is corrupted in /www/wwwroot/cucans/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349
ข้อควรระวัง ในการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา – cucans

ข้อควรระวัง ในการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา

1.ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีสารเมา THC เป็นส่วนประกอบในผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดจิตเภทและลดพัฒนาการทางสมองได้ ยกเว้นแพทย์พิจารณาแล้วว่าอาจได้ประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง

2.ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาในผู้ที่เป็นโรคตับ (หากจำเป็นให้ลดขนาดยาลงเนื่องจากกัญชาใช้ตับในการกำจัดยาเป็นหลัก)

3.ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาในผู้ที่เป็นโรคไตวายระยะสามขึ้นไป หรือมีค่าอัตราการกรองของไต GFR น้อยกว่า 60 เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยชัดเจน

4.ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาในผู้ป่วยที่ติดสารเสพติด รวมถึงนิโคติน หรือเป็นผู้ดื่มสุราอย่างหนัก เพราะอาจเพิ่มโอกาสการเสพติดกัญชา ยกเว้นใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่เป็น CBD

5.ระวังการใช้ยากัญชาร่วมกับยาในกลุ่มอนุพันธ์ฝิ่น ยากล่อมประสาท ยานอนหลับ เพราะอาจเสริมฤทธิ์กับกัญชา เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียง เช่น ง่วงซึม มึนงง สับสน ยกเว้นใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่เป็น CBD

6.ระวังการใช้ยาผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยสูงอายุ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการมากเพียงพอในสองกลุ่มนี้ กระบวนการเปลี่ยนแปลงยาของผู้สูงอายุจะช้ากว่า จึงดูเหมือนว่ามีการตอบสนองต่อกัญชาได้สูงกว่า ดังนั้นการใช้จึงควรเริ่มต้น ในปริมาณที่น้อยและปรับเพิ่มขึ้นช้าๆ

Powered by BetterDocs

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved