Warning: mysqli_query(): (HY000/1712): Index cucans_postmeta is corrupted in /www/wwwroot/cucans/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349

Warning: mysqli_query(): (HY000/1712): Index cucans_postmeta is corrupted in /www/wwwroot/cucans/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349

Warning: mysqli_query(): (HY000/1712): Index cucans_postmeta is corrupted in /www/wwwroot/cucans/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349

Warning: mysqli_query(): (HY000/1712): Index cucans_postmeta is corrupted in /www/wwwroot/cucans/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349

Warning: mysqli_query(): (HY000/1712): Index cucans_postmeta is corrupted in /www/wwwroot/cucans/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349

Warning: mysqli_query(): (HY000/1712): Index cucans_postmeta is corrupted in /www/wwwroot/cucans/wp-includes/class-wpdb.php on line 2349
ผู้ป่วยรับประทานยา Warfarin อยู่ สามารถใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาได้หรือไม่? – cucans

ผู้ป่วยรับประทานยา Warfarin อยู่ สามารถใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาได้หรือไม่?

ห้ามใช้ เพราะ เกิดอันตรกิริยาระหว่างยา (Drug Interaction) อาจจะทำให้เลือดออกมากขึ้น ค่า INR สูงขึ้น มีผลให้การแข็งตัวของเลือดลดลง เลือดออกได้ง่ายขึ้น อาจเกิดอันตรายได้

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์อาจเกิดการตีกันกับยาตัวอื่นๆ ด้วย จึงควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนใช้ยา

Powered by BetterDocs

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved