DODเล็งคลอดW2 ลุยฐานกัญชง-กัญชา

ทันหุ้น – บอร์ด DOD อนุมัติเพิ่มทุน 102.5 ล้านบาท รองรับการออก DOD-W2เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 205 ล้านหน่วย ในอัตราการ 2:1 ที่ราคา 0.10 บาท มีอายุ 2 ปี นำเงินสยายปีกธุรกิจผลิตโปรดักต์กัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมเตรียมชงขอมติผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติไฟเขียว ต.ค.นี้

นายธนิน  ศรีเศรษฐี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 102.5 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 205 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 307.5 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 205 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50  บาท

**จ่อออก DOD-W2

ทั้งนี้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (DOD-W2) จำนวนไม่เกิน 205,000,246 หน่วย ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.10 บาท อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีราคาใช้สิทธิจะเท่ากับ 18.00 บาท ทั้งนี้บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติในเดือนตุลาคมนี้

สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีแผนนำเงินที่ได้ไปขยายและต่อยอดธุรกิจ โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม รวมทั้งสมุนไพรอื่นๆ

ขณะเดียวกัน บริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทุนในส่วนของธุรกิจต้นน้ำ โดยการทำโรงเรือนเพาะปลูก  ส่วนธุรกิจกลางน้ำ บริษัทมีแผนทำโครงการโรงสกัดแบบ Full Spectrum และส่วนธุรกิจปลายน้ำ บริษัทมีแผนการลงทุนในการสร้างผลิตภัณฑ์ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง เพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจออนไลน์ ผ่านการจัดจำหน่ายแบรนด์สินค้าของบริษัทเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง โดยหันมามุ่งเน้นการพึ่งพาตลาดของตนเอง

**สร้างศูนย์วิจัยครบวงจร

อีกทั้งบริษัทยังมีแผนลงทุนด้านการสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาสารสกัดพืชสมุนไพร แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ภายใต้การสร้างคลังสินค้า และระบบโลจิสติกส์ของบริษัทเอง เพื่อใช้กับโรงงานอาหารเสริม โรงสกัด และธุรกิจออนไลน์

นอกจากนี้ บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับแผนธุรกิจในอนาคต อีกทั้งมีแผนในการชำระคืนหนี้ระยะสั้น และระยะยาว แก่สถาบันการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งจากแผนขยายการลงทุนดังกล่าว จะเป็นการช่วยตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำของ บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค ในฐานะผู้ผลิต ผู้สกัด และผู้จัดจำหน่าย ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีสารสกัดจากกัญชง-กัญชา พืชกระท่อม รวมถึงสมุนไพรอื่นๆ ที่ครบวงจรระดับต้นๆ ของประเทศ

ที่มา:

https://news.trueid.net/detail/a8GLzxWv1RoZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved