กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชามีอะไรบ้าง ?

You are here:
< All Topics

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชา


สามารถศึกษาได้จากหัวข้อในเว็บไซด์ ของกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
• กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ สามารถศึกษาได้จาก http://cannabis.fda.moph.go.th/principle/
• การควบคุมตามกฎหมายและบทลงโทษ สามารถศึกษาได้จาก http://cannabis.fda.moph.go.th/law-and-punishment/
• นิรโทษกรรม สามารถศึกษาได้จาก http://cannabis.fda.moph.go.th/amnesty/

Next การขออนุญาตปลูกกัญชา ต้องทำอย่างไรบ้าง ?
Table of Contents

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved