กัญชารักษาต้อหิน ได้หรือไม่?

You are here:
< All Topics

โรคต้อหิน เป็นกลุ่มโรคหนึ่งของเส้นประสาทตา ที่มีลักษณะความผิดปกติเฉพาะ ทำให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรและตาบอดได้ แม้จะมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และมีผลต่อการเกิดโรค แต่ก็มีเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้นที่สามารถควบคุมได้ คือ ความดันภายในตา

จากหลักฐานการศึกษา พบว่า ระดับความดันตา มีความสัมพันธ์กับโรคต้อหิน ดังนั้น การลดความดันตาจึงช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความดันตาสูง แต่ยังไม่เป็นโรค หรือช่วยชะลอโรคในกลุ่มที่เป็นต้อหินอยู่แล้ว

วิธีการรักษาต้อหิน ในปัจจุบันมีอยู่ 3 วิธี คือ การใช้ยา เลเซอร์และการผ่าตัด แต่ในปัจจุบันก็มีกระแสกัญชารักษาได้สารพัดโรค รวมถึงความกระแสความเชื่อที่ว่ากัญชาสามารถรักษาโรคต้อหินได้

Cannabinoid เป็นกลุ่มสารประกอบที่มีในกัญชา มีฤทธิ์คล้ายสารสื่อประสาท ซึ่งต้องอาศัยมีตัวรับ (receptor) ถึงจะเกิดปฏิกิริยา ตัวกัญชา (phytocannabinoid) เป็น cannabinoid ที่ได้จากพืชมีสารประกอบหลายตัว เช่น tetrahydrocannabinol (THC), tetrahydrocannabinolic acid, cannabidiol (CBD), cannabigerol (CBG) ซึ่งบางตัวพบว่าไม่มีพิษ อีกทั้งยังพบว่าภายในตามี receptor จึงน่าจะมีบทบาทในการรักษาโรคทางตา

ล่าสุดมี รายงานโดย David Turbert และ Dan T Gudgel เมื่อเดือน ก.พ. 2019 ของ AAO เขียนไว้ว่าด้วยเหตุที่ต้อหินเป็นโรคเรื้อรังและทำให้ตาบอดโดยไม่กลับคืนหากรักษาช้า และการรักษาหลักได้ผลในปัจจุบัน คือ การลดความดันตาให้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากกัญชาลดความดันตาได้ น่าจะเป็นทางเลือกในการรักษา แม้ว่าจะมีการศึกษาพบว่า กัญชาสามารถลดความดันตาได้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970-1980 แต่ฤทธิ์ของยาอยู่ได้ 3-4 ชั่วโมงเท่านั้น ทั้งวิธีรับประทาน สูดดม พบว่าถ้าต้องการลด ความดันตาให้ได้ 3-5 มม.ปรอท ต้องใช้ยาวันละ 6-8 ครั้ง ซึ่งไม่สะดวก อีกทั้งยายังมีฤทธิ์ต่ออารมณ์สมองสุขภาพจิต ง่วง มีผลต่อสุขภาพปอด ขับรถหรือใช้เครื่องกลไกในการทำงานไม่ได้


มีการศึกษานำ THC มาทำเป็นรูปยาหยอด พบว่า ทำให้แสบตา เคืองตามาก และความดันตาไม่ลดลงเท่าไหร่ แม้มีคนทำเป็นยาเม็ดอมใต้ลิ้น ก็ไม่พบว่าลดความดันตาได้ ในทางกลับกัน กัญชาทำให้ความดันเลือดลดลง ลดเลือดที่จะไปเลี้ยงส่วนหลังและประสาทตา ยิ่งทำให้ภาวะต้อหินเลวลง กล่าวคือ โรคต้อหินที่ทำให้ตามัวลงอาจเกิดจากความดันตาที่สูงหรือมีเลือดเลี้ยงประสาทตาลดลง สำหรับ CBD ซึ่งพบว่าไม่มีผลต่ออารมณ์และทางสมอง บางรายงานพบว่ากลับทำให้ความดันตาขึ้นมากกว่า หากงานวิจัยสามารถสกัดสารที่ดีบางตัวจากกัญชาที่ลดความดันตาได้ ลดอาการข้างเคียงลงในภายภาคหน้า กัญชาอาจมีบทบาทในการรักษาต้อหิน แต่ในปัจจุบันยังไม่มีบทบาท จักษุแพทย์ส่วนใหญ่ในชมรมจักษุแพทย์รักษาต้อหินในชาวเมริกัน (American glaucoma society) สมาคมจักษุแพทย์อเมริกัน (American academy ophthalmology) และCanadian glaucoma society ยังไม่ยอมรับการใช้กัญชาในการรักษาต้อหิน

อ้างอิง
บทความโดย ศ.พญ.สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต. กัญชากับต้อหิน. เข้าถึงได้จาก https://tmc.or.th/pdf/fact/F01-141062.pdf
Alexander, S. P. H. Therapeutic potential of cannabis-related drugs. Prog. Neuro. Bio. Psych. 64 (2016): 157-166.

Previous กัญชา..กับโรคปลอกประสาทเสื่อม
Next กัญชาสด หรือกัญชาดิบ มีผลต่อจิตประสาทหรือไม่? อย่างไร?
Table of Contents

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved