การขออนุญาตปลูกกัญชา ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

You are here:
< All Topics

การขออนุญาตปลูกกัญชา


ขั้นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชาสามารถทำได้ดังนี้
• ผู้ขออนุญาต* ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
• เตรียมสถานที่ปลูกให้เหมาะสม เช่น มีเลขที่ตั้งชัดเจน
• ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด เช่น แผนการปลูก โดยยื่นคำที่สำนักงาน อย. กระทรวงสาธารณสุข
• เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาโดยความเห็นชอบของกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ

Previous กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชามีอะไรบ้าง ?
Next จะปลูกและผลิตกัญชา ต้องขออนุญาตหรือไม่ ?
Table of Contents

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved