จะปลูกและผลิตกัญชา ต้องขออนุญาตหรือไม่ ?

You are here:
< All Topics

ปัจจุบัน ภาครัฐยังไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปปลูกกัญชาเองที่บ้าน ยังถือว่าผิดกฎหมาย การปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมายต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อน 

โดยผู้ที่สามารถขออนุญาตปลูกกัญชาได้ ได้แก่ 

(1) หน่ายงานของรัฐ 

(2) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีการสอน วิจัย ทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์ 

(3) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจสังคม ที่อยู่ภายใต้หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษา 

(4) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (เภสัชกรรม ทันตกรรม การแพทย์แผนไทย หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมาย) 

ทั้งนี้ กลุ่มบุคคลในข้อ 2, 3 และ 4 ต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานรัฐ (ข้อ 1)

โดยการดำเนินการเกี่ยวกับการปลูกต้องเป็นไปตามแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา พ.ศ.๒๕๖๒ ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดไว้
สถานที่เพาะปลูกต้องได้รับการตรวจสอบและเป็นไปตาม “แนวทางการปฏิบัติ ด้านการจัดเตรียมสถานที่ การเก็บรักษาและการควบคุมการใช้สำหรับผู้ขอรับอนุญาตปลูก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา” มีการจำกัดปริมาณการปลูก ตรวจสอบประวัติของผู้ขอรับอนุญาตปลูก มาตรการรักษาความปลอดภัย และรายละเอียดในการดำเนินการอื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ http://cannabis.fda.moph.go.th/form/form-farm/

Previous การขออนุญาตปลูกกัญชา ต้องทำอย่างไรบ้าง ?
Next บุคคลทั่วไปสามารถนำเข้ากัญชาจากต่างประเทศมาขายในประเทศได้หรือไม่ ?
Table of Contents

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved