โฆษณาผลิตภัณฑ์กัญชาหรือกระท่อมต่อประชาชน หรือผ่านโซเชียลมีเดียได้หรือไม่?

You are here:
< All Topics

การโฆษณาต่อประชาชนทั่วไปโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ยกเว้นเป็นการโฆษณาที่กระทำโดยตรงต่อ “ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ 7 ประเภท” ได้แก่ เวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม สัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้าน

หรือหากเป็นฉลาก หีบห่อ เอกสาร ภาพ ภาพยนตร์ ต้องได้รับอนุญาตก่อนซึ่งต้องเป็นไปตามรายละเอียดของกฎกระทรวง
 

Previous ปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมายต้องทำอย่างไร ?
Next โทษของการครอบครองกัญชาที่ไม่ได้รับอนุญาต
Table of Contents

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved