โฆษณาผลิตภัณฑ์กัญชาหรือกระท่อมต่อประชาชน หรือผ่านโซเชียลมีเดียได้หรือไม่?

การโฆษณาต่อประชาชนทั่วไปโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ยกเว้นเป็นการโฆษณาที่กระทำโดยตรงต่อ “ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ 7 ประเภท” ได้แก่ เวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม สัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้าน หรือหากเป็นฉลาก หีบห่อ เอกสาร […]

Continue reading "โฆษณาผลิตภัณฑ์กัญชาหรือกระท่อมต่อประชาชน หรือผ่านโซเชียลมีเดียได้หรือไม่?"

โทษของการครอบครองกัญชาที่ไม่ได้รับอนุญาต

กัญชา และกระท่อม ยังคงจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 แต่สามารถนำไปศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ ในกรณีคนกลุ่มอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตทำการปลูกหรือครอบครองเพื่อจำหน่ายไม่ถึง 10 กิโลกรัม จะมีโทษจำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท และในกรณีที่มีไว้ครอบครองเกิน […]

Continue reading "โทษของการครอบครองกัญชาที่ไม่ได้รับอนุญาต"

ชุมชนคนใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2019 Cera. All rights reserved