SUN ลุยธุรกิจ “กัญชง-กัญชา” ยื่นขออนุญาต อย./เตรียมปลูกแสนไร่

Share this content.

กัญชา

SUN ประกาศลุยแผนธุรกิจปี 2564 ขยายอาณาจักรธุรกิจ “พืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง “กัญชง-กัญชา” และพืชพลังงานหมุนเวียน พืชพลังงานสะอาด เพิ่มโอกาสในการทำกำไร พร้อมมองหาสินค้าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เปิดเผยว่า SUN พร้อมก้าวไปในอุตสาหกรรมอาหารที่อยู่ในกระแสและสามารถสร้างการเติบโตให้กับบริษัทได้

โดยปีนี้ (2564) บริษัทได้ร่วมมือในการทำ R&D กับมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ เพื่อศึกษาพืชสมุนไพรเศรษฐกิจ หรือพืชที่มีมาตรการควบคุมด้านกฎหมาย เช่น กัญชง กัญชา ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่บริษัทสนใจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการยื่นขออนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) และรอความชัดเจนทางด้านกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงผสานความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน

เพื่อเตรียมความพร้อมกับเกษตรกรในเครือข่าย และตัวแทนเกษตรกรภาคเหนือตอนบนในรูปแบบเกษตรพันธสัญญา (contact farming) เพื่อมาปลูกพืชสมุนไพรมูลค่าสูงดังกล่าวมากกว่า 1 แสนไร่

อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นว่าหากบริษัทได้รับอนุญาตในการทำธุรกิจข้างต้น จะเป็นปัจจัยบวก นอกจากนี้ยังได้ศึกษาพืชเศรษฐกิจอื่น ควบคู่ไปด้วย ได้แก่ พืชตระกูลธัญพืช เช่น ข้าวโพด ถั่วชนิดต่าง ๆ เมล็ดงา ลูกเดือย อัลมอนด์ และข้าวกล้อง

สำหรับโครงการขยายพื้นที่เพาะปลูก 1,007 ไร่ ปัจจุบันได้เริ่มปลูกวัตถุดิบข้าวโพดหวานป้อนให้กับโรงงานแล้วบางส่วน และวางโครงสร้างพื้นฐานบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เพิ่มความมั่นคงด้านวัตถุดิบ

เตรียมพื้นที่ขยายสู่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงอื่น ๆ และพืชสมุนไพรเศรษฐกิจ เช่น กัญชง กัญชา หากได้รับใบอนุญาตจากทางอย. และผ่าน feasibility study

คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของบริษัทได้ และนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกพืชสมุนไพรมูลค่าสูงให้กับเกษตรกรในเครือข่าย โดยบริษัทจะรับซื้อผลผลิตเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทยังมองหาสินค้ากลุ่มอาหารที่จะช่วยเสริมสุขภาพเฉพาะด้านให้มากขึ้น ซึ่งแนวโน้มจะมุ่งไปสู่อาหารเพื่อสุขภาพ (functional foods) และอาหารผู้สูงอายุ (future foods) ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภค

และไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ต้องเผชิญกับมลพิษ ใช้ชีวิตเร่งรีบ ผู้มีความเครียด แต่ต้องการทางเลือกที่ไม่ใช่ยา ฉะนั้น อาหารเพื่อสุขภาพจึงมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

ในส่วนของการศึกษาวิจัยและพัฒนาอาหาร การแปรรูปและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากพืชตระกูลธัญพืช และพืชสมุนไพร กัญชง กัญชา หรือสารสกัดซีบีดีจากส่วนต่าง ๆ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ต้องศึกษารายละเอียดให้รอบคอบ

เพื่อต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ทั้งประเภทยา อาหาร อาหารเสริม เวชสำอาง และสินค้าบริการต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ต้องผ่านการนำเสนอและขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับการปลูกและการแปรรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบเงื่อนไขอย่างถูกต้อง

นายองอาจกล่าวว่า ล่าสุดบริษัทยังคงมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน เริ่มเดินหน้าโครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้จากพืชเกษตร โดยเฉพาะเศษวัสดุจากข้าวโพดหวานหลังการเก็บเกี่ยว

ที่สามารถนำเศษวัสดุทุกส่วนมาแปรรูปเป็นพลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอกย้ำ “การเป็นผู้นำอาหารหล่อเลี้ยงชาวโลก อย่างทั่วถึงด้วยคุณธรรม”

ที่มา:


Share this content.

Leave a Reply

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved