มหกรรมกัญชาตรังคึกคักโชว์สารพัดแปรรูป ยา อาหาร นับวันรอปลดล็อก 9 มิ.ย.นี้

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.มหกรรมกัญชาตรัง คึกคัก โชว์สารพัดแปรรูป ยา-อาหาร เปิดตัว พริกแกงกัญชาเสริมสูตรเด็ดรสเผ็ดชาวปักษ์ใต้ เกษตรกรนับวันรอปลดล็อกสมบูรณ์ 9 มิ.ย.นี้ “ศุภชัย” ลั่น “ภูมิใจไทย” พูดแล้วทำ […]


Share this content.
Continue reading "มหกรรมกัญชาตรังคึกคักโชว์สารพัดแปรรูป ยา อาหาร นับวันรอปลดล็อก 9 มิ.ย.นี้"

“ตรัง” ประเดิมปลูก “กัญชา” ทางการแพทย์ครั้งแรก เล็งศึกษาต่อยอดปลูกครัวละ 6 ต้น

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.ตรัง – “ตรัง” ประเดิมปลูก “กัญชา” ทางการแพทย์ครั้งแรก วิสาหกิจชุมชนน้ำผุดนำกล้าลงดิน 50 ต้น เล็งศึกษาโนนมาลัยโมเดล จ.บุรีรัมย์ ต่อยอดปลูกครัวละ 6 ต้น […]


Share this content.
Continue reading "“ตรัง” ประเดิมปลูก “กัญชา” ทางการแพทย์ครั้งแรก เล็งศึกษาต่อยอดปลูกครัวละ 6 ต้น"

รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.วันนี้ (19 มกราคม 2564) ที่ห้องประชุมมรกต ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564 โดยในที่ประชุมได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดเตรียมสถานที่การเก็บรักษาและการควบคุมการใช้สำหรับผู้ขอรับอนุญาตปลูกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษในการประชุมครั้งที่ 421-10/2563 วันที่ 27  ตุลาคม  2563 สำหรับผู้ขอรับอนุญาต ตามวัตถุประสงค์ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ต้องมีการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับการเพาะปลูกและการผลิตของกัญชาทางการแพทย์ โดยระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการนำกัญชาออกไปใช้ในทางที่ผิด ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินตรวจสอบสถานที่ก่อนอนุญาตให้สามารถดำเนินการเพาะปลูกได้  ซึ่งหลักเกณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในส่วนของผู้ขอใบอนุญาตโดยมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่จะทำได้มากกว่าการกำหนดมาตรการเฉพาะที่จำเป็นที่ต้องดำเนินการ โดยแนวการปฏิบัติฯ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีสถานที่ปลูกขนาดใหญ่ (ขออนุญาตปลูกกัญชาในพื้นที่มากกว่า 50 ตร.ม.ขึ้นไป) และกรณีที่สถานที่ปลูกขนาดเล็ก (ขออนุญาตปลูกกัญชาในพื้นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ตร.ม.) ซึ่งแต่ละกรณีจะมีข้อกำหนดแตกต่างกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่ปลูกและความเสี่ยงในการที่จะมีการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งในวันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เห็นชอบในการพิจารณาอนุญาตพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านควนสุขภาวะ ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำผุด ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์จังหวัดตรัง ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคล้า ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านหลังควน ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง และ 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่าวตง ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำเกษตรบ้านห้วยใหญ่อ่าวตง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง   ทั้งนี้ จะได้นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังต่อไป ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210119102700905 Share this content.


Share this content.
Continue reading "รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564"

จังหวัดตรัง ประชุมแนวทางปฏิบัติด้านการจัดเตรียมสถานที่การเก็บรักษาและการควบคุมการใช้สำหรับผู้ขออนุญาตปลูกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.            วันนี้(1 ธันวาคม 2563 )นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมแนวทางปฏิบัติด้านการจัดเตรียมสถานที่การเก็บรักษาและการควบคุมการใช้สำหรับผู้ขออนุญาตปลูกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ณ ห้องศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ก่อนลงพื้นที่ตรวจสถานที่ปลูกฯ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านควนสุขภาวะ หมูที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง             ทั้งนี้   เพื่อให้การปลูกกัญชาภายในประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม รัดกุม  ตามหลักวิชาการและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  รวมถึงป้องกันมิให้มีการนำกัญชาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์  จึงต้องมีการจัดทำแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาเพื่อรองรับการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ในประเทศต่อไป  ซึ่งสถานที่เพาะปลูกจะต้องได้รับการตรวจสอบจากเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดเตรียมสถานที่  การเก็บรักษาและการควบคุมการใช้สำหรับผู้ขอรับอนุญาตปลูก  ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201201161213225 Share this content.


Share this content.
Continue reading "จังหวัดตรัง ประชุมแนวทางปฏิบัติด้านการจัดเตรียมสถานที่การเก็บรักษาและการควบคุมการใช้สำหรับผู้ขออนุญาตปลูกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved