กรมการแพทย์แผนไทย ชู รพ.ราชบุรี รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะประคับประคอง อย่างมีประสิทธิภาพเผยปี 64 นำร่องเขตสุขภาพละ 2 รพ.ทั่วประเทศ

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.วันที่ (25 พ.ย.63) รพ.ราชบุรี จ.ราชบุรี พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยในผู้ป่วย โดยมี พญ.ปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี พร้อม นพ.พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผอ.รพ.ราชบุรี นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผช.อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และมีวิทยากรประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสหวิชาชีพกว่า 60 คน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น              ทั้งนี้ ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประเทศไทย ได้แก่ มะเร็ง ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 112.8 คนต่อ 100,000 ประชากร ซึ่งการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง (palliative care ) ก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต             กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตั้งเป้าหมายปีงบประมาณ 2564 ในส่วนการแพทย์แผนไทยในการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะประคับคอง จะมี รพ.นำร่องที่ให้บริการแบบบูรณาการเขตบริการสุขภาพละ 2 แห่ง กำหนดให้ระดับ รพ.ศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปร้อยละ 20 และ รพ.ชุมชนร้อยละ 10 จำนวนผู้ป่วยที่รับบริการด้วยการแพทย์แผนไทยแบบประคับประคอง แบบบูรณาการใน รพ.นำร่องเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยร้อยละ 5 เป็นต้น             สำหรับ รพ.ศูนย์ราชบุรี จ.ราชบุรี มีการให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง โดยให้การรักษาทั้งในรูปแบบไม่ใช้ยา และใช้ยาซึ่งในปัจจุบันมีสำหรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมไว้รักษาผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคองเช่นกัน อันจะนำไปสู่การนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย รวมถึงการดูแลครอบครัวเพื่อให้สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวได้มากที่สุด โดยได้รับรูปแบบการบริการจาก โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็งอโรคยา วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201125164813362 Share this content.


Share this content.
Continue reading "กรมการแพทย์แผนไทย ชู รพ.ราชบุรี รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะประคับประคอง อย่างมีประสิทธิภาพเผยปี 64 นำร่องเขตสุขภาพละ 2 รพ.ทั่วประเทศ"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved