ครม.เห็นชอบ พ.ร.บ. พืชกระท่อม ใช้เพื่อรักษา-วิจัย

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.ครม.เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ….เพื่อควบคุมการใช้พืชกระท่อมในการรักษาและวิจัย ป้องกันเด็กและเยาวชนใช้ในทางที่ผิด หากผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก หรือทำการตลาดเพื่อขาย โทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 5 […]


Share this content.
Continue reading "ครม.เห็นชอบ พ.ร.บ. พืชกระท่อม ใช้เพื่อรักษา-วิจัย"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved