จังหวัดตรัง ประชุมแนวทางปฏิบัติด้านการจัดเตรียมสถานที่การเก็บรักษาและการควบคุมการใช้สำหรับผู้ขออนุญาตปลูกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา

Posted in ข่าวสารกิจกรรม
Share this content.

Share this content.            วันนี้(1 ธันวาคม 2563 )นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมแนวทางปฏิบัติด้านการจัดเตรียมสถานที่การเก็บรักษาและการควบคุมการใช้สำหรับผู้ขออนุญาตปลูกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ณ ห้องศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ก่อนลงพื้นที่ตรวจสถานที่ปลูกฯ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านควนสุขภาวะ หมูที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง             ทั้งนี้   เพื่อให้การปลูกกัญชาภายในประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม รัดกุม  ตามหลักวิชาการและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด  รวมถึงป้องกันมิให้มีการนำกัญชาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์  จึงต้องมีการจัดทำแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาเพื่อรองรับการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ในประเทศต่อไป  ซึ่งสถานที่เพาะปลูกจะต้องได้รับการตรวจสอบจากเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดเตรียมสถานที่  การเก็บรักษาและการควบคุมการใช้สำหรับผู้ขอรับอนุญาตปลูก  ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201201161213225 Share this content.


Share this content.
Continue reading "จังหวัดตรัง ประชุมแนวทางปฏิบัติด้านการจัดเตรียมสถานที่การเก็บรักษาและการควบคุมการใช้สำหรับผู้ขออนุญาตปลูกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา"

ชุมชนคนใช้กัญชาทางการแพทย์

โดยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Copyright © 2022 Cucans All rights reserved